Mai multe informaţii

Cadrul legal al leasingului în România

Important:

În ţarile Europei de Est cadrul legal al leasingului şi actele normative incidente se pot schimba relativ repede şi, câteodată, fără notificare prealabilă, ceea ce poate crea confuzie, mai ales pentru străini. Din această cauză, numai colaborarea cu reprezentanţele noastre locale de leasing poate garanta siguranţa absolută a informaţiilor referitoare la contractul de leasing.

Leasing financiar:

  • Leasing financiar: :
  • În cazul leasingului financiar, utilizatorul acţionează ca un proprietar, înregistrând bunul luat in leasing în bilanţul său contabil şi amortizându-l. Taxa pe valoare adăugată (TVA) se calculează pentru fiecare rată lunară de leasing şi este deductibilă. Rata lunară de leasing este compusă dintr-o cotă parte din valoarea de intrare a bunului şi dobânda de leasing. După achitarea ultimei rate de leasing şi plata valorii reziduale agreate la începutul contractului, utilizatorul devine proprietar al bunului.
  • Leasing financiar cu opţiune de cumpărare: :
  • După expirarea duratei contractului de leasing, utilizatorul are posibilitatea de a exercita opţiunea de cumpărare iniţial inclusă în contract. Odată cu exercitarea opţiunii de cumpărare şi achitarea valorii reziduale, utilizatorul devine proprietarul bunului care face obiectul contractului de leasing.

Leasing operaţional:

În cazul leasingului operaţional IKB Leasing acţionează, din punct de vedere contabil, ca proprietar al bunului. Astfel, ratele de leasing sunt percepute ca şi cheltuieli şi se înregistrează în contul de profit şi pierdere. Deoarece înregistrarea contabilă a bunului se face la locator, locatarului nu îi este afectat bilanţul contabil – ceea ce are un efect pozitiv asupra indicatorilor săi financiari. Taxa pe valoare adăugată (TVA) se calculează pentru fiecare rată lunară de leasing şi este deductibilă. Ratele de leasing sunt incluse ca şi cheltuieli în contul de profit şi pierdere al locatarului, reducând astfel profitul impozabil.

Anuitate:

De regulă, ratele de leasing sunt calculate ca anuitate. În baza acestei metode de calcul ratele lunare de leasing rămân neschimbate în cadrul fiecărei perioade de dobândă, distribuind costurile constant pe tot anul.

Valoarea reziduală:

În cazul leasingului operaţional locatarul plăteşte numai pentru deprecierea economică a obiectului pe durata contractului de leasing. Locatorul este responsabil pentru valorificarea ulterioară a obiectului şi recuperarea valorii reziduale. În special în cazul bunurilor cu o valoare ridicată este calculată o valoare reziduală mai mare, ceea ce permite o limitare a impactului asupra lichiditaţii dumneavoastră.

Perioada de plată:

De regula, IKB Leasing calculează ratele de leasing în avans, ceea ce înseamnă că dumneavoastră achitaţi rata de leasing pentru o anumită perioadă şi apoi utilizaţi obiectul în perioada respectivă.

Durata:

De regula, contractul de leasing este încheiat pe o perioada fixă de timp. Durata contractului începe odată cu preluarea obiectului de leasing şi se încheie odată cu expirarea contractului, cu condiţia ca toate obligaţiile contractuale să fi fost îndeplinite.

Contractul de achiziţie:

Locatorul achiziţionează obiectul de leasing ales de dumneavoastră, in condiţiile de livrare şi plată convenite anticipat de dumneavoastră cu furnizorul.

Verificarea bonităţii:

În baza cererii de finanţare şi a dosarului depus, înainte de a încheia contractul de leasing, verificăm riguros riscurile aferente utilizatorului/locatarului, obiectului de leasing şi furnizorului.

Garanţii:

Cu scopul de a reduce sau a acoperi eventualele riscuri, utilizatorului/locatarului i se pot solicita garanţii suplimentare.

Avans:

Avansul este o plată efectuată de către utilizator/locatar în favoarea societăţii de leasing şi/sau furnizorului înaintea începerii contractului de leasing.

Acord de garanţie:

Acordul de garanţie este un contract, prin care garantul se obligă să execute personal obligaţiile asumate de către utilizator/locatar prin contractul de leasing, în cazul neexecutării acestora de către însuşi utilizatorul/locatarul.

Depozit:

Depozitul (similar unei cauţiuni) este o plată efectuată de către utilizator/locatar sau de către o terţă parte societăţii de leasing, având ca scop asigurarea obligaţiilor contractuale şi de despăgubire. În acest mod, depozitul reprezintă un mijloc de garanţie din partea utilizatorului/locatarului sau a unei terţe părţi în legătură cu obligaţiile contractuale faţă de societatea de leasing. După expirarea contractului, depozitul va fi restituit sau dedus din valoarea reziduală.

Acord de răscumpărare:

Ca şi garanţie suplimentară, în contract poate fi introdusă clauza obligaţiei de răscumpărare de către o terţă parte (de regulă furnizorul).

Garanţia:

Societatea de leasing cesionează utilizatorului/locatarului toate garanţiile producătorului/furnizorului, precum şi toate drepturile legate de acestea.

Asumarea riscului:

Utilizatorul/locatarul poartă riscul integral cu privire la pierderea, dispariţia (furtul), precum şi defectarea sau distrugerea bunului ce face obiectul contractului de leasing.

Asigurarea:

Utilizatorul/locatarul este obligat să asigure bunul ce face obiectul contractului de leasing împotriva tuturor daunelor şi riscurilor potenţiale pe toată durata contractului, societatea de leasing fiind indicată ca beneficiar al tuturor despăgubirilor din asigurare. Există însă posibilitatea ca societatea de leasing să preia obligaţia asigurării bunului.

Prefinanţarea:

Înainte de termenul stabilit pentru preluarea bunului mulţi furnizori solicită un avans. Plata avansului poate fi efectuată de către utilizator/locatar sau de către societatea de leasing. În cazul în care avansul este plătit de către utilizator/locatar direct către furnizor, acesta va fi dedus de către societatea de leasing din avansul convenit prin contract. Pentru avansuri plătite de către societatea de leasing se vor percepe costuri de prefinanţare.